احساس حبس شده

تا ابد جرم دلم عشق و جنون است ای عقل حبس احساس مرا حکم رهایی فرما

آذر 98
6 پست
آبان 98
18 پست
عشق
11 پست
حال
1 پست
عاشق
5 پست
دوری
1 پست
ملال
1 پست
احساس
4 پست
خیال
1 پست
دل_تنگ
1 پست
شاعرانه
3 پست
شعر
10 پست
نخ
1 پست
سرنخ
1 پست
آزادی
1 پست
عروسک
1 پست
رقص
1 پست
جدایی
1 پست
طلاق
1 پست
خیانت
1 پست
آدم
1 پست
دیلیت
1 پست
ورژن
1 پست
بی_احساس
1 پست
حساس
1 پست
آخرین
1 پست
زمستان
1 پست
بهار
1 پست
پاییز
1 پست
تابستان
1 پست
فصل
1 پست
فصول
1 پست
فواصل
1 پست
فاصله
1 پست
فاصله_ها
1 پست
عاشقانه
2 پست
عشاق
1 پست
عشقولانه
3 پست
عاشقی
8 پست
عاشقان
1 پست
معشوق
6 پست
معشوقه
3 پست
شاعری
6 پست
شاعر
6 پست
شعرانه
1 پست
شاعران
3 پست
شعرا
2 پست
تک_بیت
4 پست
تکی_بیتی
1 پست
دوبیت
2 پست
دوبیتی
4 پست
پزشک
1 پست
مسکن
1 پست
نسخه
1 پست
عشوقلانه
1 پست
تاس
1 پست
بخت
1 پست
بیت
1 پست
تک_بیتی
4 پست
اعتیاد
1 پست
اوردوز
1 پست
دوا
1 پست
ساحل
1 پست
غرق
1 پست
آرامش
1 پست
موج
1 پست
مو
1 پست
رگ
1 پست
تزریق
1 پست
عشق_خالص
1 پست
عشق_پاک
1 پست
خماری
1 پست
ساعت
1 پست
مرگ
1 پست
فریاد
1 پست
خواب
1 پست
شعر_نو
1 پست
غزل
2 پست
خاطرات
1 پست
خاطره
1 پست
مرحم
1 پست
زخم
1 پست
کهنه
1 پست
دل
2 پست
دلدار
1 پست
دلدادگی
1 پست
دلبر
1 پست
دلربا
1 پست
جاده
1 پست
خطرناک
1 پست
مقصد
1 پست
پسورد
1 پست
رمز
1 پست
سخت
1 پست
آسان
1 پست
شعور
1 پست
مرز
1 پست
کشور
1 پست
فاتح
1 پست
فتح
1 پست
ایران
1 پست
گوشی
1 پست
مجازی
1 پست
عشق_شعر
1 پست
زیبایی
1 پست
تکی_بیت
1 پست
منطق
1 پست
زمان
1 پست
پیر
1 پست
جوان
1 پست
مژه
1 پست
استبداد
1 پست
دموکراسی
1 پست
سیاه
1 پست
سفید
1 پست
شعر_ناب
1 پست
شعر_زیبا
2 پست
جهان
1 پست
چشم
1 پست
چشم_ها
1 پست
نزدیک
1 پست
دور
1 پست
شعرخوانی
1 پست
دکلمه
1 پست
تکرار
1 پست
عادت
1 پست
علاقه
1 پست
حس
1 پست
پارازیت
1 پست
ادب
1 پست
ادبیات
1 پست
مثنوی
1 پست
رباعی
1 پست
جرم
1 پست
عقل
1 پست
جنون
1 پست
رهایی
1 پست